Petrus

Förstår du Romarbrevet?

UNDERVISNING. Till och med aposteln Petrus säger att i Paulus brev ”finns en del som är svårt att förstå” (2 Petr.3: 16). Men det är som professor Hugo Odeberg sa vid ett tillfälle: ”Läser man lite till så förstår man alltid lite till!”

Läser man brevet uppmärksamt och eftertänksamt under bön till Gud, så torde man komma till följande enkla slutsatser:

Brevet har en inledning och en avslutning. Däremellan ligger brevets egentliga budskap. I Rom. 1: 18 – 11: 36 undervisar Paulus om evangeliets läromässiga innehåll. I Rom.12: 1 – 15: 13 undervisar han om evangeliets praktiska tillämpning.

I ROMARBREVETS LÄROMÄSSIGA DEL LÖSER PAULUS TRE STORA PROBLEM!

1. Problemet med människans syndaskuld:”Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud” (3: 19).

2. Problemet med människans slaveri under syndens makt:”Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag”(7: 15, ”de 7 jagens vers).

3. Problemet med Guds suveräna utkorelsevilja:”Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han” (9: 16, 18).

Brevets disposition är att han tar upp dessa tre problem, ett i taget och löser dem.

1. DEN ALLMÄNNA SYNDASKULDEN!

Rom.3: 23:”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.”

Hedningarnas syndaskuld, 1: 18.

Judarnas syndaskuld, 2: 1, 12-13.

LÖSNINGEN PÅ SKULDPROBLEMET:

”Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begågna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus” (3: 21 – 26).

Gud kunde inte bara se mellan fingrarna med synden, för då skulle han inte ha varit rättfärdig. Syndaskulden måste betalas och Gud gjorde det själv fullt ut, då människan inte kunde betala denna stora skuld. I sin stora kärlek offrade han sin Son som ett syndoffer på Golgata (”nådastol”). Och genom att tro evangeliet får vi ta emot denna rättfärdiggörelse som en fri gåva.

”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus”

(5: 1).

2. PROBLEMET MED MÄNNISKANS SLAVERI UNDER SYNDENS MAKT!

I kapitlen 6 t.o.m. 8 beskriver Paulus detta problem och löser det!

Här kommer vi till frågan om vad det 7:de kapitlet talar om. Är det en beskrivning den kristnes dagliga kamp?

Svaret är: DET BESKRIVER EN MÄNNISKAS FÅFÄNGA KAMP UNDER LAGEN!

Om man sedan kallar sig kristen eller inte gör ingen skillnad. Här talas det om människan som är under lagen och inte under nåden. Se Rom.6: 14:

”Synden skall inte vara herre över er, ty ni står INTE UNDER LAGEN UTAN UNDER NÅDEN!”

a) Vi kan inte prestera något gott då vi är under lagen, därför att lagen kräver rättfärdighet, men den ger oss inte rättfärdighet! Det finns inte i oss någon rättfärdighetens källa att ösa ur. 6: 18 säger:

”Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott.” Och nu skall jag citera den andra halvan av versen enligt Helge Åkessons ordagranna översättning:”ty att vilja ligger till hands hos mig, men att verka det goda FINNES ICKE!”! DET ÄR TOMT helt enkelt. Vi har förlorat ”härligheten från Gud”, 3: 23.

b) Vilken betydelse skall vi då lägga i uttrycket ”VILJAN FINNS HOS MIG”(7: 18)?

Här tror jag att det är väldigt viktigt att skilja på två betydelser av ordet vilja. Är det fråga om att vilja i betydelsen önska, eller i betydelsen fatta beslut. Vi säger t.ex. ”jag skulle nog så gärna vilja komma till dig, men jag kan nog inte komma”. Det betyder i klartext att jag nog önskar komma, men på grund av olika omständigheter fattar jag det beslutet att inte komma!

Låt oss se på de synonyma uttryck Bibeln här använder.

7: 16 (enl. Bibel 1917) ”giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god.”

7: 21 ”mig som har viljan att göra det goda.”

7: 22 ”efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag.”

7: 25 (1917) ”sådan jag är i mig själv, tjänar jag, visserligen MED MIN HÅG Guds lag.”

2: 15 ”De visar att det som lagen kräver är skrivet (t.o.m. i hedningarnas) hjärtan.”

LÖSNINGEN: ”DET GJORDE GUD!” Rom.8: 1 – 4.

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde synden i köttet. 4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.”

KRISTI KORSDÖD ÄR LÖSNINGEN: ”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.”

(6: 6)

”Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skulle leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem” (2 Kor.5: 14 – 15).

MEN HÄR ÄR DET INTE BARA FRÅGA OM ETT HISTORISKT KONSTATERANDE ELLER ETT MATEMATISKT FAKTUM,

att Gud räknar oss som korsfästa med Kristus. Vi missar hela poängen om vi inte får tag på detta att Jesu korsdöd är kontaktpunkten för den största moraliska kraftkällan i universum; GUDS GRÄNSLÖSA KÄRLEK!

Joh.15: 13:”Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.”

Rom.5: 8:”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.”

8: 31:”Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?”

8: 37:”Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss”. Varför står det inte genom honom som ÄLSKAR oss, utan ”HAR ÄLSKAT OSS”? Därför att det hände en gång på korset att han gav oss det kraftigaste beviset på sin kärlek. Det bevis som kan ge oss den enda världsövervinnande tron på Guds kärlek. (Se 1 Joh.5: 3 – 4) Rom.8: 38 – 39. GUD DRÄNKER GAMLE ADAM I SIN KÄRLEKS OCEAN! HOPPA I BARA!

3. PROBLEMET MED GUDS SUVERÄNA UTKORELSEVILJA!

När man läser i Rom.9: 16, 18.om Guds suveräna makt, verkar ju situationen helt hopplös. Vem förmår något mot Guds suveräna makt? ”Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han.”

Men vi skall inte låta oss nedslås av uttrycket ”vem han vill förhärdar han.” Utan i stället låta oss uppmuntyras av uttrycket:”ALLTSÅ ÄR HAN BARMHÄRTIG MOT VEM HAN VILL!”

Då kan vi fråga oss. Mot vem vill han vara barmhärtig? Då läser vi i 1 Tim.2: 4 att Gud ”vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

2 Petr.3: 9 Gud ”vill inte att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.”

Rom.10: 13 ”Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.”

10: 21”Men om Israel säger han: Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk.”

DENNA GUDS UTKORELSEMAKT, RÄTT FÖRSTÅDD, ÄR EN VÄLDIG UPPMUNTRAN FÖR OSS!

Gud är för oss, och när han är för oss kan ingen vara emot oss (8: 31). Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 8: 26.

Kristus är för oss! 8: 34 ”Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss.”

Gud är för oss! 8: 31”Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla…”.

De treenige Guden låter allt samverka till vårt bästa. 8: ”Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.”

DET FINNS INGEN MAKT SOM KAN HINDRA DIG FRÅN ATT BLI FRÄLST, BEVARAD OCH ATT NÅ HIMLEN TILL SIST, BARA DU SJÄLV, OM DU SÄTTER DIG PÅ TVÄREN.

Gud själv garanterar din trygghet. Därför lyder evangeliets maning LÅT ER FRÄLSAS! Apg.2: 40.