Kurt Allén

Helgelsen i bilder

ALLMÄNT. Vet du vad stämpelhelgelse, kamerahelgelse, magnethelgelse eller vattenhelgelse betyder? Om inte, läs då det här!

När det gäller helgelse, så är det en djup andlig företeelse, och man kan använda olika bilder för att belysa vad helgelse är, och även bibeln gör det. Men då får man akta sig för att pressa en bild så hårt att den kommer i strid med en annan bild.

Den grekiska grundtextens ord för helgelse är HAGIASMÓS, vars grundbetydelse är

- SÄTTA ÅT SIDAN för ett särskilt ändamål,

- AVSKILJA från det som är oheligt eller profant och inviga för heligt bruk.

(begreppet kan faktiskt också användas om att avskiljas för tjänst i ett avgudatempel).

Så till de fyra bilderna!

STÄMPELHELGELSE

I 1 Kor.1: 2 skriver Paulus till de ”kallade och heliga, alla som åkalla vår Herres Jesu Kristi namn”.

Men läser man detta brev i dess helhet, så får man det intrycket att de inte alls var speciellt ”heliga”.

2 Mos.28: 36 och 39: 30 kan möjligen kasta ljus över detta bibelord. Där står det om den kåpa som Aron skulle bära. Han skulle samtidigt ha en skinande platta av rent guld på sin panna, där det skulle stå ingraverat som ett sigill: HELGAD ÅT HERREN.

T.o.m. på hästarna skulle det stå: HELGAD ÅT HERREN, Sak.14: 20.

Jag läste en gång om stockflottningen längs Torneå älv. Det var flera skogsbolag som sände ned sina stockar längs samma älv. Men alla hade slagit sin stämpel på sina stockar, och vid älvmynningen sorterades stockarna och varje bolag tog vara på sina stockar enligt stäpeln som var slagen på dem. Stämpeln visade vem de tillhörde, oberoende av deras form. Och, pris ske Gud, det står att Jesus vid sin tillkommelse tar ”de som tillhör Honom”, 1 Kor.15: 23.

Det verkar som om varenda en som uppriktigt åkallar Herrens Jesu namn är stämplad med den himmelska stämpeln: HELGAD ÅT HERREN. Han har upplevat helgelsen i dess grundläggande betydelse: Ställd åt sidan för att tjäna Herren. Så kallas alla troende för ”de heliga”

( Se t.ex. Ef.1: 1).

KAMERAHELGELSE

Detta är en mycket intressant bild, där man kan finna många tillämpningar. Läs 2 Kor.3: 18:

”Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet.”

Här skymtar en fotograferingsprocess:

Filmen är VÅRT SINNE. Rom.12: 2 ”låt er förvandlas genom sinnets förnyelse.”

Det som skall ”fotograferas” skall vara belyst, ”skådar Herrens härlighet”.

Den Helige Ande belyser det som skall ”fotogrferas”, ”Det sker genom Herren Anden.”

Slutaren måste vara öppen så att den släpper in ljuset, ”med avtäckt ansikte.”

Herrens bild projiceras på sinnets film, ”vi förvandlas till en och samma bild.”

Slutartiden är beroende av strålningens styrka, ”från härlighet till härlighet.”

”Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt”, 1 Kor.13: 12.

En gång när ljuset är fullkomligt blir även avbildningen fullkomlig: ”när Han uppenbaras, kommer vi att bli lika Honom, ty då får vi se Honom sådan Han är”, 1 Joh.3: 2.

Hebr.12: ”låt oss ha blicken fäst vid Jesus.” Då ”formas vi efter Hans Sons bild”, Rom.8: 29.

MAGNETHELGELSE

Denna bild tydliggör hur nåden helgar. Det står i Joh.12: 32:

”Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.”

Nåden helgar inte genom att förbjuda en massa saker, utan genom att utöva en sådan dragningskraft på oss att vi drages bort från allt det andra.

Ty det ligger i sakens natur att om vi drages till något, så dras vi samtidigt bort från allt annat!

Det är som när någon blir riktigt djupt förälskad i någon. Då blir alla andra alternativ ointressanta.

”Vi älskar därför att han först har älskat oss”, 1 Joh.4: 19.

”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe”, Rom.5: 8.

”Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade”, Joh.17: 19 (1917 års övers.).

Om vi fortfarande älskar det som är i världen, har inte Jesu kärlek ännu fått gripa vårt hjärta,

Jak.4: 4 och 1 Joh.2: 15.

Men upptäcker vi verkligen Hans kärlek så blir det ”överväldigande seger”, Rom.8: 37.

HAR DU UPPTÄCKT HANS KÄRLEK?

VATTENHELGELSE

I Ef.5: 26 står enl. de grekiska språk-LEKTORERNAS ÖVERSÄTTNING:

”han skulle helga henne, sedan han renat henne genom vattnets bad, i ordet.” Helge Åkesson översätter: ”helga henne, efter att hava renat henne i vattnets bad i ord”. Det tillägg som endel översättare gör; ”i kraft av” , finns det inte någon motsvarighet till i grundtexten. Det verkar vara ett tillägg som tillfogats för att få det att stämma överens med översättarens teologi.

Här verkar det att vara fråga om Gudsordets renande och helgande verkan. Läs

Joh.17: 17 ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.”

Joh.15: 3 ”Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.” (1 Petr.1: 22).

Umgås rikligt med Guds ord, Kol.3: 16.

Föreläs Skriften, 1 Tim.4: 13.

Begrunda Hans ord dag och natt, Ps.1: 2.

Jag hörde berättas om en äldre troende kvinna på missionsfältet som hade varit på mötet och lyssnat till Guds ord, medan de andra familjemedlemmarna hade varit hemma. När hon kom hem tillbaks frågade de henne vad pastorn hade predikat. Men hon kunde inte återge vad han hade sagt. Då hånade de henne och sa: Du är ju som ett såll som vattnet bara far igenom och ingenting stannar kvar. Men då svarade kvinnan: Men sållet blir i alla fall rent!

Så är det även med Guds ord.

NÄR VI UMGÅS FLITIGT MED GUDS ORD SÅ RENAS VI!

JU MER JAG UMGÅS MED GUDS ORD DESS MER FRÖJDAR JAG MIG ÖVER DESS SKÖNHET OCH KRAFT! VÄLKOMMEN MED I FRÖJDEN!

Har du läst mina tidigare artiklar på mickelsson.net? 31/8, 7/9, 18/9, 1/10, 21/10, 12/11, & 30/11.