Gå på bibelskola en sommarvecka!

ALLMÄNT. Livet är tillräckligt komplicerat utan att vi gör det mera komplicerat genom att vara religiösa... Tillsammans hittar vi enkelheten som finns i Kristus Jesus! (Also in English)

Kristen gemenskap börjar med att Gud kallar oss in i en levande relation med sin son, Jesus. Det fortsätter på samma sätt, Gud kallar var och en av oss till sig dagligen. Gud längtar efter gemenskap med oss, varje dag. Fadern vill ge oss vårt dagliga bröd -brödet som kommer från himlen, hans son Jesus, Livets bröd. Han vill GE, DAGLIGEN ... inte så att vi ska sträva efter att få! På samma sätt drar Fadern oss till sig själv och till sin son. Han vill dra oss till andra i sin kropp på ett naturligt "nytt liv"-sätt, hans sätt att föra ihop oss med andra i hans kropp. Fadern vill att vi ska vara utrustade att svara på Paulus fråga i 1 Kor. 14:26: "Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp."

Längtar du efter att gå närmare Gud, i hans kraft, styrka och förmåga?

Längtar du efter att den Helige Ande ska använda dig för att betjäna andra i hans kropp?

Brinner Faderns hjärta i dig, för hans skörd?

Är du intresserad av att veta mera om smågrupper i denna skördens tid?

Om du svarar ja, vill jag personligen inbjuda dig att komma med på Sommarbibelskola på Fritidsgården i Sundom (Vasa) 29 juni -5 juli! Som missionär och bibellärare sedan många år kan jag säga att Gud har lagt ner en längtan i mig att få vara ett redskap, genom vilket han kan tala genom sin Ande, för att utmana, trösta och utrusta dig att låta Honom vara Herre i ditt liv! Välkommen!

Eric Voelz, Sverige

Originaltext på Engelska

Life is complex enough without complicating it by being religious… Together we will find the simplicity that is in Christ Jesus! Christian fellowship begins with God calling one into a living relationship with His Son Jesus. It continues in the same way, God calling each of us to Him daily. God desires to fellowship with us daily. The Father desires to give us our daily bread - the bread that comes from heaven, His Son Jesus, the Bread of Life. He desires to GIVE DAILY … not our striving to get! In the same way the Father draws us to Himself and to His Son. He desires to draw us to others in His Body. In a new-life natural way, His way of connecting each of us with others in His Body. The Father wants us to be equipped to answer Paul’s question in 1 Cor 14:26.

Do you desire a closer walk with the Lord by His power, strength and ability?

Do you long for the Holy Spirit to minister through you to others in His Body?

Does the Father’s heart for His Harvest burn within you? Are you interested in knowing more about small groups in this time of Harvest?

If you say yes, then I personally invite you to join us for the sommarbibelskola at Fritidsgården in Sundom 29 juni – 5 juli! As a missionary Bible teacher for many years I can say that God has placed a desire in me to be a vessel through Who He can speak by His Spirit to challenge, comfort and equip you to allow Him to be Lord in your life!

WELCOME,

Eric Voelz,

Sweden

Bibelskolan hålls 29 juni - 5 juli 2009

Läs mer om bibelskolan här:

http://www.fmu.nu/s/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=53